Национални и европейски нормативни документи, законопроекти, предложения

 

 

 

 

ЕВРОПЕЙСКА ХАРТА НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛИТЕ  (2005/576/ЕС)

 

ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ЗНСНЗ, подготвен от Инициативен Комитет "Учени за нов закон за НСНЗ", 02. декември 2005г.

 

СЪДЪРЖАНИЕ НА НОВ ЗАКОН ЗА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ - ПРОЕКТ-29.04.2006, Съвет на ректорите

 

КОНЦЕПЦИЯ ЗА УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА НОРМАТИВНАТА УРЕДБА ЗА НАУЧНИТЕ СТЕПЕНИ И НАУЧНИТЕ ЗВАНИЯ В БЪЛГАРИЯ - акад. Петър Кендеров - Председател на Президиума на Висшата атестационна комисия  (ВАК), получена в ПУЕРОН на 23.02.2006

Акад. Петър Кендеров,  Предварителна работна версия  на проект за:

ЗАКОН ЗА НАУЧНИТЕ СТЕПЕНИ, НАУЧНИТЕ ЗВАНИЯ И

НАУЧНИТЕ ДЛЪЖНОСТИ , Март 2007 (преработен вариант 09.07.2007 г.)

 

Преработена версия на законопроекта от Януари 2008 г.

 

 ЗАКОН ЗА НАУЧНИТЕ СТЕПЕНИ И НАУЧНИТЕ ЗВАНИЯ

ПРОЕКТ НА МОН, октомври 2008 г. , източник: СУБ

 

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ, Основни акценти, Министерство на образованието и науката, 10 март 2007 г.

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА СИНДИКАТА ДАСО ЗА ДАВАНЕ НА ПРЕПОДАВАТЕЛСКО ЗВАНИЕ “ПРОФЕСОР НА ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ”, 09.03.2007 г.

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКИ ИНСТИТУТ ЗА ИНОВАЦИИ И ТЕХНОЛОГИИ, СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, БРЮКСЕЛ, 16 НОЕМВРИ 2007 Г.

 

 

 

ПРОЕКТ НА МОН ЗА НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ (2008-2018)