За нас

06/03/14

Home
За нас
Връзки
Любопитно
Публикации
Дейности
Мнения
Научна критика
Млади и способни
Лекции
Анкета

 

 

ИНСТИТУТ ЗА РАЗВИТИЕ И ИНОВАЦИИ НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА - ИРИОН     

 София,  web address: www.pueron.org/pueron GSM:0898516140   e-mail: galiaim@yahoo.com

 -----------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

ИНСТИТУТ ЗА РАЗВИТИЕ И ИНОВАЦИИ НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА (ИРИОН)

 

Учреден на 24.01.2006г. в София

 

 

 

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ НА ИРИОН

 

 

ИРИОН се създава, за да стимулира развитието, иновациите и гражданското поведение в областта на образованието и науката в България с оглед интеграцията в глобализиращия се свят и в единното Европейско пространство, основано на икономика на знанието, етика, нови технологии, мобилност, комуникации и обучение през целия живот.

 

 

 

ДЕЙНОСТИ НА ИРИОН

 

 

1. Експертна и консултантска дейност за реформа на законодателството, което регулира науката и образованието, за реформа на администрацията и управлението на науката и образованието с цел децентрализация, както и разработване на критерии за постъпване, растеж и оценка на кадрите в науката и образованието.

2. Разяснителна дейност за стимулиране на гражданското съзнание и активност в научните и образователните среди.

3. Съдействие за правна защита в науката и образованието срещу всички форми на дискриминация, идеологизация и морален тормоз на работното място.

4. Съдействие и разяснителна работа за защита на интелектуалната собственост, борба с плагиатството и фалшификацията в науката.

5. Дейности по граждански контрол върху конкурсите и процедурите за растеж и атестация на кадрите в науката, оценка на научните и образователните постижения, избори на управленски кадри, както и присъждане на награди и други отличия в тези сфери.

6. Разяснителна дейност и стимулиране на участието на всички учени в международни проекти и програми на Европейския съюз за мобилност, обучение, наука и иновации. Съдействие за преодоляване на противодействието по места и на корупцията при оценяване и класиране на проектите. Противодействие на изкривяванията, опитите за саботаж и присвояването на международни проекти във висшите училища и научните институти, както и в другите институции от сферата на образованието и науката.

7. Разяснителна дейност и стимулиране на навлизането на нови технологии и модерни средства във всички сфери на науката и образованието и улесняване на достъпа на максимален брой хора до тях и до знания за тях.

8. Подкрепа на индивидуалните стремежи и инициативи на отделните учени, преподаватели и учащи се за изява и за участие в международни научни и образователни проекти и подкрепа за преодоляване на противодействието срещу   индивидуални инициативи от страна на институциите и на отделни административни органи. Подкрепа на учени с нови и оригинални идеи в стремежа им за начално доказване.

9. Съдействие за създаване на привлекателен имидж на работата в науката и образованието в България с цел привличане на млади и способни хора за работа в тези сфери.

10. Извършване на допълнителна стопанска дейност в съответствие с чл. 3 /3/ от ЗЮЛНЦ в изпълнение на целите на ИРИОН, без разпределяне на печалби.

 

 

 

 

ЗАДАЧИ НА ИРИОН

 

1. Създаване, поддържане и актуализация на сайт на сдружението, както и популяризиране на този сайт.

2. Работа върху законопроекти, концепции и етични кодекси, свързани с развитието на образованието и науката и стимулиране на гражданското поведение на заетите в тези сфери.

3. Събиране, обработка и анализ на данни за нарушени права и случаи на морален тормоз на работното място в сферата на образованието и науката. Оповестяване на резултатите от тези изследвания чрез масмедии, публикации, книги, семинари и др. форми.

4. Поддържане на връзка с политически и административни фактори и институции в страната и чужбина, имащи отношение към въпросите на образованието и науката.

5. Популяризиране на дейността и инициативите на сдружението в различни електронни и печатни медии.

6. Организиране на конференции, семинари, курсове, кръжоци, дискусии и изложби, свързани с дейностите на ИРИОН.

7. Научно-изследователска, образователна и издателска дейност по предметните области на дейност на ИРИОН.

8. Работа по проекти и сключване на договори с национални и международни институции, организации и фондации по теми, свързани с предмета на дейност на ИРИОН.

9. Консултантски, експертни и образователни услуги по предметните области на дейност на ИРИОН.

10. Осъществяване на връзки с млади таланти, стимулиране на техните индивидуални изяви и подкрепа за преодоляване на институционални и административни пречки.

11. Установяване и поддържане на връзки с български студенти, учени и творци в чужбина и съдействие за реализация в науката, образованието и администрацията в България на завърнали се от специализации и обучение в чужбина учени и творци.

 

 

 

 

 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

 

доц. д-р инж. Галя Маринова - председател

доц. д-р Андрей Куртенков

доц. д-р инж. Васил Гуляшки

проф. дпн Зоя Горанова

доц. д-р Антоний Стоев

 

 

 

УЧРЕДИТЕЛИ

 

доц. д-р инж. Галя Маринова - председател

доц. д-р Андрей Куртенков

доц. д-р инж. Васил Гуляшки

проф. дпн Зоя Горанова

доц. д-р инж. Иван Илиев

проф. дмн Николай Видинов

доц. д-р Светлана Григорова

доц. д-р инж. Галина Цветкова

доц. д-р Жорж Минчев

 

Home | За нас | Връзки | Любопитно | Публикации | Дейности | Мнения | Научна критика | Млади и способни | Лекции | Анкета

This site was last updated 06/03/14