КНИГИ НА СПАРТАК ПАСКАЛЕВСКИ

 

Диалог и духовност. София

 

Т. 1. Сборник в чест на Румяна Златанова. Festschrift für Rumjana Zlatanova  zum 60. Geburtstag.
Съст. Спартак Паскалевски. София 2006,
ISBN 978-954-9566-38-3, XLIII + 460 с., цв. илюстр., библиография.
Худ. Спартак Паскалевски

 След обобщаващ поглед за дейността на международно изявяващата се българска и хайделбергска славистка и списък на трудовете й, посветеният на нея юбилеен сборник обхваща научни приноси от страната и чужбина (на немски, английски, български, руски, полски, сръбски), посветени на широк спектър от теми – от лингвистически, лексиколожки и езиково-исторически до палеографски, културно-исторически, философски и изкуствоведски, представени в три глави (Дух и език, Дух и художествено слово, Култура и дух), които осветяват разностранни аспекти на диалога Изток – Запад в европейското културно пространство.

 

 

 

 

Т. 2. Спартак Паскалевски: Проекции на сакралното в изкуството на балканските художници от 20-40-те години на ХХ век. Изд. Румяна Златанова. София 2008, ISBN 978-954-9566-47-5, ХХІІ +565 с., 300 ч.-б. илюстр., библиография с. 377-458, резюме на бълг., немски и англ. ез. Худ. Спартак Паскалевски

Въз основа на въведен от автора нов аналитичен ’модел на сакралното’ (като “изначално единство”) и съответен инструментариум се анализира многоаспектно сакралното (в пресечната територия на философията, антропологията, естетиката, историята на изкуството, семиотиката на културата и изкуството, морфологията на изкуството) в неканоничните форми на модерното изкуство в генетически и функционален аспект. Постигнато е приносно сравнително проучване на европейската и балканската художествена практика (отразена в творчеството на И. Мещрович, К. Брънкуш, К. Партенис, Ф. Кондоглу, Н. Райнов, Вл. Димитров-Майстора, Ж. Настасиевич) чрез трите ментални кон­струкции: 1. идеи за дематериализацията, 2. идеи за духовното, 3. идеи за прафеномена; разграничени са системно свързаните исторически фор­ми на култа, културата и изкуството, изразени чрез постепенност на ком­по­нентите: Модус, Технус и Проекция. 

 

 

 

 Т. 3. Карстен Мекелбург, Фрауке Мекелбург, Спартак Паскалевски: Думи, интонации, образи. Парадокси и сарказми. Karsten Mekelburg, Frauke Mekelburg, Spartak Paskalevski: Worte, Bilder, Töne. Paradoxa und Sarkasmen. Изд. и превод Румяна Златанова. София 2009, ISBN 978-954-9566-50-5, 314 c., бълг и нем., цв. и ч.-б. илюстр. Худ. Спартак Паскалевски

От срещата на три изкуства и три творчески личности се ражда един своеобразен художествен феномен в областта на сатирата, музиката и изобразителното изкуство, като поле на нестандартен иноваторски експеримент, съчетаващ словесното звуковото и образното начало в идеята за изкуството като 'синергия' (според автора-художник). Съприкосновението на три духовности поражда идеи, които свързват миналото и бъдещето като опит за нови творчески търсения и форми в динамичната панорама на европейския културен диалог.

 

 

 

 

                 

T. 4. Spartak Paskalevski: Triptychon Mystisches Fest. Hl. Benedikt und die hll. Kyrill und Method in Himmerod. Триптих Мистичен празник. Св. Бенедикт и св. св. Кирил и Методий в Химерод. Изд. Румяна Златанова. София 2010, ISBN 978-954-9566-54-3, 256 с., бълг. и нем. цв. и ч.-б. илюстр. Худ. Спартак Паскалевски

 

Das Buch ist den allgemeinen christlichen Werten, für die der hl. Benedikt und der hl. Bernhard von Clairveau in ihrer Berufung eintreten, sowie der universalen Kulturmission der vom Papst Johannes Paulus II. zu himmlischen Mitpatronen Europas erhobenen hll. Kyrill und Method gewidmet.
Der bestehende christliche Dialog zwischen Ost und West stellt ein Mystisches Fest dar, dessen Botschaft für die Gegenwart, aber auch für die ersehnte Zukunft von unverminderter Anziehungskraft ist.

Mystisches Fest
heißt das von Spartak Paskalevski in der Abtei Himmerod (einem heiligen Ort in Westdeutschland in der Nähe von Trier, Luxemburg und Belgien) ausgeführte und am 2. März 2008 eingeweihte Triptychon.
Die Sehnsucht nach Einigung in Gott verwandelt die mit sakralem Licht umflutete Komposition seines Mystischen Festes in eine Brücke, zu der alle Richtungen des Geistes führen.

 

                                                  

                                                                                                                                                                                                                                           Книгата е посветена на общите християнски ценности в духовното служение на св. Бенедикт и св. Бернар Клервоски, както и на универсалната културна мисия на светите Кирил и Методий, провъзгласени от папа Йоан Павел ІІ за небесни съпокровители на Европа. Осъщественият духовен контакт между източното и западното християнство е Мистичният празник, чието послание принадлежи с неотслабваща сила както на настоящето, така и на бъдещето. Мистичен празник е названието на олтарния триптих, осъществен от художника Спартак Паскалевски в Абатство Химерод – свещено място в Западна Германия в близост до Трир, Люксембург и Белгия, и осветен на 2 март 2008 г. в катедралата на Абатството. Копнежът по единение и съвършенство превръща обляната от сакрална светлина композиция на неговия Триптих в мост, към който водят пътищата на духа.

 

 

9+1 Каталог към изложбата по повод на X САЛОН НА ИЗКУСТВАТА 2005 в НДК, София

Die Vita des Heiligen Methodius

Родът, Парис, Паризови

Back