Семинар (работна среща) за подготовка на предложения

за промени в Закона за научните степени и научните звания

 

Стенограми с някои съкращения

 

Водеща: д-р инж. Галя Маринова председател на ИРИОН

 

 

 

  Г-жа Йорданка Фандъкова, зам. кмет  на София, отговаряща за     образованието   откри срещата като обяви, че участва в двойна роля като зам. кмет на    София и като председател на експертната група по образованието на ПП   ГЕРБ.

  Г-жа Фандъкова подчерта необходимостта от диалог между Софийска община и висшите училища в София. София е най-големият университетски център на България и връзката на общината с висшите училища трябва да се активизира. Като Зам. Кмет по образованието на София, тя ще съдейства за постигането на по-добро взаимодействие между общината и висшите училища. ПП ГЕРБ разработва своята програма за образованието в диалог с гражданските сдружения на различните групи, заети в сферата на образованието. Наскоро ПП ГЕРБ беше организатор на Кръгла маза за висшето образование и науката, където обмениха мнения и становиша български учени и преподаватели във ВУ. Законът за научните степени и научните звания е обект на програмата за образование на ПП ГЕРБ и това мотивира представители на тази партия да участват като съорганизатор на настоящата работна среща.

 

 

 

Д-р Глескер председател на Фондация Ханс Зайдел - София

 

 

 

 

Обръщение на Г-н Лютфи Местан, председател на комисията по Образование и наука към Народното събрание, прочетено от г-жа Станка Величкова

 

Г-н Ангелов от МОН приветства организаторите и участниците в срещата и отбеляза като особено положително взаимодействоето на местната власт с учените при решаването на техните проблеми. Той увери участниците, че ще подготви подробен доклад от семинара и ще го представи на зам. министъра по висше образование и наука г-жа Ваня Добрева.

 

 

 

ПИСМО ОТ НАЦИНАЛНИЯ ОМБУДСМАН НА РЕПУБЛИКАТА,

Г-Н ГИНЬО ГАНЕВ

 

 

 

акад. Петър Кендеров,

ПРОМЯНА ЧРЕЗ ХОРАТА

 

 

 

гл.ас. д-р Галя Маринова,

КАКВО КАЗВАТ УЧЕНИТЕ ЗА ПРОМЕНИТЕ В ЗНСНЗ?

 

 

Милена Дамянова, СУ Св. Климент Охридски

Експертна комисия по образование и наука на ПП ГЕРБ

ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКАТА В БЪЛГАРИЯ

ЕВРОПЕЙСКИ ИЗМЕРЕНИЯ ИЛИ ИНЕРЦИЯ ОТ МИНАЛОТО

 

 

 

 

адв. Стефка Манева

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гл.ас. д-р Андрей Куртенков

 

 

д-р Сергей Иванов, Предложения за промени в проекта за закон на акад. Петър Кендеров

 

 

 

проф. д.с.н. Елка Тодорова представи своите наблюдения като член на комисия по присъждане на докторати в Холандия

 

 

 

 

 

 

 

 

Депутатът Петър Берон подкрепи концепцията на акад. Петър Кендеров и се обяви за по-бързото и придвижване към парламентарната комисия по образование и наука.

Г-н Берон развесели присъстващите учени и политици потънали в сериозната тематика на научните титли и звания с два анекдота:

 

   Двама философи се събрали и единият изнесъл лекция на другия по дадена тема. Накрая като се разделяли го попитал: Уважаеми, не ти ли досадих? Другият отговорил: Не. Защото аз не те слушах.

 

    Само една реплика имам по въпроса с компетентността. Извлякох обща научна закономерност: Колкото по-високо отива човек, толкова по-малка компетентност се изисква от него. Защото за назначение на един специалист в музея се изисква една такава камара документи, а за депутат, за министър, за Министър-Председател или за Президент нищо не се иска. Има само възрастова граница. За депутат имаше едно изискване да има висше образование, но заради Лучано го отмениха. Така че, никаква компетентност не се изисква.

 

 

 

 

Д-р Васил Гуляшки: Идеята на акад. Петър Кендеров за разделяне на научното звание от научната длъжност е просто гениална. Така ще се решат редица случаи на конфликт на интереси, които изобилстват в универистетите и научните институти днес, а също и ще се създаде реален стимул хората да работят в тази сфера. Но, освен това трябва научните критерии да влезнат в закона. Поне долната граница за получаване на научна степен и научно звания трябва да е ясна без какво не може. Така, както е в момента има идеални условия за двойни стандарти. От друга страна новият ЗНСНЗ трябва да е в синхрон със законите, които регламентират административното производство. Трябва да се има предвид, че както в стария Закон за Административното Производство (виж чл.15 (1) ), така и в сега действащия нов Административнопроцесуален Кодекс (виж чл. 59 (1) ) изрично се разпорежда, че: Административният орган издава или отказва издаване на акта с мотивирано решение.. Най-лесно решенията за даване на научни степени и звания могат да получат мотивировка ако научните критерии са вписани в новия ЗНСНЗ. При това трябва да се отчете спецификата на научните изслведвания в различните науки и да се изготвят съответни критерии по групи специалности.

 

Чл.кор. Стефан Радев, БАН :  Аз, самият съм работил върху вариантите на концепцията на акад. Петър Кендеров. Заключението ми от днешните дискусии е, че е крайно време  да се премине към реално приемане на закон, а не само да се говори. Имам реплика към д-р Андрей Куртенков. Той трябва да преосмисли своята позиция да иска преоценка на научните постижения на тези, които вече имат научни титли и научни звания по новите научни критерии. Законите не трябва да имат ретро-активно действие, пък и логиката на живота е такава. Естествено е д-р Куртенков да има по-големи научни постижения от своите по-възрастни колеги, те са живяли по друго време и не са имали неговите възможности. Направили са това, което е било възможно тогава и са били оценени спрямо тогавашните условия. Не трябва да се снижават критериите. Необходим е контрол на държавно ниво, за да не започне повсеместно раздаване на дипломи ментета.

 

Проф. д.ик.н. Стоян Денчев: Подкрепям преждеговорившите г-н Берон и г-н Радев. Впечатлен съм най-вече от зрелостта на позицията на младите учени от ИРИОН и тяхната подкрепа за необходимостта от външен и независим от научните институции контрол върху процеса на присъждане на научни титли и звания. Тази среща премина в много конструктивен дух за разлика от предишни, които имаха много силно изразени противоречия и дори скандални конфронтации, например срещата в Столична библиотека през месец юли, където страстите вряха и кипяха. Всеки от нас еволюира. Аз, например приемам предложениято на д-р Сергей Иванов да може да се прави отвод на рецензент при наличие на конфликт на интереси, по предложение на кандидата за научна степен и научно звание. Тази постановка следва да залегне в новия закон. Както и да се обобщят всички направени тук предложения, предложенията на юриста Стефка Манева и другите. Аз се ангажирам да представя резултатите от днешната дискусия на обсъждане пред Съвета на Ректорите. Ше разчитаме и на тяхната подкрепа и предложения за текстове в новия закон.

 

Галя Маринова благодари на всички участници за отделеното време и закри срещата.

 

 

home