Публикувано в http://oshte.info/004/000105/02/1402/04.htm

14 февруари 2005, 15:46

"Не" на държавно-административния диктат в науката и образованието

Галя Маринова

На 02. 02. 2005г. в зала "Вяра" на Столична библиотека се проведе дискусия за реформата във висшето образование и науката и за новия Закон за научните степени и научните звания (ЗНСНЗ). Коментираха се наболелите проблеми в кадровия състав на университетите и научните институти и неотложната необходимост от реформа в тази сфера за деблокиране на творческата енергия, демократичното мислене и гражданското поведение в България като задължитена стъпка по пътя към Европа и свободния свят.

В препълнената зала се проведе оживена дискусия, която може да се резюмира в следното:

        Учените констатират незадоволителното състояние на системата на подбор на кадрите във ВО и науката и необходимостта от реформа с оглед критериите в развитите страни, в Европейския съюз и САЩ. Отчетоха се като крайно наложителни промените в ЗНСНЗ. Бе направен изводът, че ако това не стане сега, ще се наложи да се сезират институциите на Европейския съюз.

        Учените настояват за децентрализация на науката като се започне от минимизиране на ролята на звена като ВАК и президиума на БАН и се стигне до формиране на общност от относително равностойни и с равни права редови учени, които да участват в преподавателската дейност чрез свободно избираеми курсове без санкцията на манипулирани съвети (на разни административни нива) и в разпределението на финансовите субсидии от българските и най-вече от международните (в частност - европейските) фондове. Новият закон следва да преустанови присвояването на труда (научни статии и договори) на редови учени от висшестоящите администратори като ограничи ролята на манипулируемите и напълно безотговорни съвети (на всички административни нива).

        Учените настояват да се олекоти системата от научни степени и звания до един докторат, асистенство и професура. Това ще лиши политически угодната администрация от непрекъснат контрол върху личността и ще позволи енергията на учените да се насочи към творчество и наука за доброто на България, а не към растеж в йерархията от степени и звания.

        Учените настояват за обективни научни критерии, както за иницииране на конкурс за хабилитация, така и за класиране на кандидатите в един конкурс. Инициативата за научната кариера да се остави на редовите преподаватели и учени, а не да е функция от тънките сметки на административните ръководства по места. Законът трябва да осигури независимост и обективност на рецензенти и членове на комисии за оценка. Трябва да се формират комисии от специалисти в областта на конкретната процедура. За да се избегнат конфликтите на интереси, членовете на тези комисии и рецензентите следва да се избират по жребий от национална листа на хабилитираните лица и да са извън звеното, в което работи кандидата.

        Новият закон трябва да съдейства за изтегляне на центъра на тежестта на пирамидата на научните кадри във възрастовата граница 30-55 години. За тази цел трябва да има ясен  вход в науката на докторанти и трябва да се отблокира прехода нехабилитиран - хабилитиран учен, чрез изчистването му от административни пречки и местни користни интереси. В закона следва да се включи член за пенсиониране на 65 години на всички хабилитирани лица в университетите и научните институти, независимо от титлите и званията им.

        Учените се обявяват категорично против политическата намеса в кадровия подбор на научните кадри. Тази намеса се изразява в запазването на партийно подбрания по времето на социализма кадрови състав, който се съпротивлява със зъби и нокти, за да не отстъпи позиции на истински учени и истински преподаватели. Затова учените за пореден път настояват за отваряне на досиетата на заетите във ВО и науката, за да се види кои са били творци на наука и кои са доносничили за колегите си или са обслужвали научния шпионаж. Да се надяваме, че въпреки изоставането и България ще направи тази крачка още преди влизането в Европейския съюз.

        В тази насока са и предложенията за криминализиране на плагиатството. Не може да оставим апетитът към Еврофондовете за наука и ВО да пълни висшите администрации на тези сфери с  "учени-ментета" (нещо като фалшивите парични знаци, които напоследък залавят), които имат някои външни белези на учени, а именно дипломи за степени и звания, подарени от политически подбрани съвети, където вероятно са представили  изплагиатствани или направо присвоени научни трудове. Парите за ВО и наука трябва да се дадат за ВО и наука, в противен случай направо да се обяви, че се дават за политически партии и свързани с тях фирми. Не е необходимо да минават през науката, за да я омърсяват.

Някои от участниците припомниха опасенията за това, че всяка промяна е трудна и в известен смисъл частична, и оттам крие и рискове, но като цяло стотината участници в дискусията се обявиха:

        ЗА промяната на ЗНСНЗ още от сегашния парламент и

        ЗА оказване на натиск към институциите за провеждане на истинска реформа, а не козметики и псевдореформи.

Още материали по темата може да се намерят на сайта: www.pueron.org/pueron/

        Анкета за необходимите промени в закона за НСНЗ; Коментари към резултатите от анкетата;

        Дискусия в зала "Вяра" от 02. 02. 2005г.;

        Материали за книгата "Храмът";

        Коментари и анализи на учените от Инициативния Комитет "Учени за нов закон за НСНЗ".